REKLAMÁCIE

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej najväčšej spokojnosti. Na nami predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • a) odovzdaním opraveného tovaru,
  • b) výmenou tovaru,
  • c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, pri bežnom opotrebovaní tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,..

Reklamovaný tovar zasielajte dôkladne zabalený s priloženou kópiou faktúry a stručným popisom reklamácie. Najlepšie je nás kontaktovať ešte pred odoslaním tovaru. Tovar doručte prosím kompletný a nepoškodený.

na našu adresu:

Moza Gold, s.r.o.
Námestie Slovenského povstania 108/5
900 31  Stupava.

Zároveň nám (info @ moza.sk) zašlite emailom sledovacie číslo zásielky, aby sme vedeli zásielku prevziať.

Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť proti strate a škodám spôsobeným prepravou.

Všetky právom uplatnené opravy v záručnej dobe sú bezplatné. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol.

Reklamačný protokol na stiahnutie:

Reklamacny-protokol

Reklamacny-protokol