ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info (@) moza.sk alebo telefonicky na tel. č.: 02 6595 7777. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V tomto prípade budeme kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") . Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby-podnikateľov ako aj fyzické osoby-nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z.z .

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (napr. investičné zlato, investičné striebro),

V prípade odstúpenia od zmluvy nás záväzne vopred informujte zaslaním e-mailu na adresu info @ moza.sk alebo telefonicky (pon.- piat. od 9h do 18h) na čísle 0908 333 055 alebo 02 6595 7777.

Do e-mailu uveďte meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky.

Tovar doručte prosím kompletný a nepoškodený, podľa možnosti v pôvodnom obale spolu s originálom dokladu o kúpe, s prípadným certifikátom, prípadným darčekom atď. -

na našu adresu:

Moza Gold, s.r.o.
Námestie Slovenského povstania 108/5
900 31  Stupava.

Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.

Zároveň nám zašlite emailom sledovacie číslo zásielky, aby sme vedeli zásielku prevziať skôr a aj Vám vrátiť peniaze skôr.

Kupujúci musí tovar doručiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny. Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Tovar ktorý chce kupujucí vymeniť musí zaslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kúpna cena tovaru, bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške vynaložených nákladov spojených so zadovážením, pripadne vyhotovením tovaru, minimálne však 10 eur. V prípade, ak kupujúci požiada o výmenu za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, môže byť tento poplatok znížený až na hodnotu 1 eur.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie:

dokumenty_na_stiahnutie

Formular-na-odstupenie-od-zmluvy